Z M D W D V Z
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Reglement

Huishoudelijk Reglement

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Art. 1 Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het secretariaat.
 2. In geval van een afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur, krijgt het aspirant-lid schriftelijk bericht hierover, met redenen vermeld.
 3. Een nieuw lid krijgt het huishoudelijk reglement uitgereikt of toegezonden.
 4. Indien lidmaatschap na 1 juli van betreffende jaar wordt aangegaan betaalt men de helft van de contributie.
 5. Een nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.

Art. 2 Bijdragen en vergoedingen

 1. De contributie dient jaarlijks vóór 1 september voor het daaropvolgende jaar te zijn voldaan. Het bestuur bepaalt in welke vorm en mate.
 2. Indien de contributie op 15 september van enig jaar niet is ontvangen, wordt het lidmaatschap automatisch als beëindigd beschouwd. Aanpassingen van contributie en vergoedingen worden telkens op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld. Het entreegeld voor alle andere tochten of evenementen wordt per geval door het bestuur vastgesteld.

Art. 3 Besluitvorming en functioneren van het bestuur

 1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en één of twee leden.
 2. Geldige besluiten kunnen alleen genomen worden als meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.
 3. De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt toezicht op de naleving van de statuten,  het huishoudelijk reglement en op de uitvoering van de besluiten.
 4. De secretaris notuleert de vergaderingen en onderhoudt de contacten met de leden.
 5. De penningmeester beheert de gelden houdt de inkomsten en uitgaven bij en brengt jaarlijks een financieel verslag uit.

Art. 4 Rooster van aftreden

 1. Leden van het bestuur treden tweejaarlijks af en kunnen dan eventueel herkozen worden.
 2. De bestuursfuncties kunnen jaarlijks na de Algemene Ledenvergadering worden herverdeeld.

Art. 5 Algemene ledenvergadering

 1. Deze vindt éénmaal per jaar plaats.
 2. De leden krijgen minimaal 10 dagen vooraf een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. De aanwezigen tekenen een presentielijst.

Art. 6 Introductie

 1. Elk lid is gerechtigd introducés mee te nemen tijdens de wandeltochten.
 2. Introducés betalen een hoger inschrijfgeld voor binnen- en buitenlandse wandeltrips dan  leden.
 3. Het bestuur kan een introducé deelname weigeren wegens hinderlijk gedrag.

Art. 7 Wandelcommissie

Het bestuur stelt uit de leden enkele Wandelcommissies samen, die ideeën aanleveren en de organisatie van reizen of evenementen op zich nemen.

Art. 8 Jaarprogramma

Elk jaar laat het bestuur een wandelprogramma opstellen. Hierbij wordt gezorgd voor voldoende afwisseling in de routes.

Art. 9 Wandelreizen

 1. Het bestuur kan namens de vereniging wandelreizen organiseren. Deze taak delegeert het bestuur zo mogelijk aan de wandelcommissie(s).
 2. De leden worden hierover tijdig geïnformeerd.
 3. Voor de wandelreizen wordt een standaard inschrijfformulier gebruikt.
 4. De inschrijfformulieren worden ingeleverd bij een eerder aangewezen contactpersoon.
 5. De bijdrage voor meerdaagse wandelreizen in binnen- of buitenland wordt berekend en vastgesteld door de buitenlandcommissie onder goedkeuring van het bestuur.
 6. Bedragen van € 15,- per persoon of minder, die resteren na betaling van alle kosten krijgen de deelnemers niet geretourneerd, maar vloeien terug in de verenigingskas.

Art. 10 Website

 1. De website van de vereniging, www.wsv-gg.nl, valt onder toezicht van het bestuur, wat inhoudt dat de beheerder van de site verantwoording aflegt aan het bestuur.

Art. 11 Huisdieren

Afgezien van de huidige twee honden, Happy en Takkie, is het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens de wandelingen.

Art. 12 Privacy statement

Wandelsportvereniging Groot Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Lees daarom het Privacybeleid, dat te vinden is op de website.

Art. 13 Algemeen

 1. Waar in de statuten of het reglement sprake is van de mannelijke vorm (hij, deelnemer etc.), is tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.
 2. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.
 3. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur. De Algemene Ledenvergadering kan deze beslissing alsnog vernietigen of wijzigen bij meerderheid van stemmen.

Versie december 2018

 

Sponsors