• header-wsvgg vj 4.jpg
  • header-wsvgg vj 3.jpg
  • header-wsvgg vj 2.jpg
  • header-wsvgg vj1.jpg
  • header-wsvgg vj.jpg
  • header-wsvgg-3 vj.jpg
  • header-wsvgg-1 vj.jpg
Z M D W D V Z
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Huishoudelijk Reglement

Wandelsportvereniging Groot Gestel

Art. 1Lidmaatschap
a. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het secretariaat.
b. In geval van een afwijzing van het lidmaatschap door het bestuur, krijgt het aspirant-lid schriftelijk bericht hierover, met redenen vermeld.
c. Een nieuw lid krijgt het huishoudelijk reglement uitgereikt of toegezonden.
d. Indien lidmaatschap na 1 juli van betreffende jaar wordt aangegaan betaalt men de helft van de contributie.
e. Een nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld, waarvan de hoogte door het bestuur wordt vastgesteld.

Art. 2 Bijdragen en vergoedingen
a. De contributie dient jaarlijks vóór eind september voor het daaropvolgende jaar te zijn voldaan. Het bestuur bepaalt in welke vorm en mate.
b. De vereniging verplicht de leden hun contributieverplichtingen te voldoen door middel van een automatische incasso. 
    Hiertoe wordt aan de leden een formulier ter beschikking gesteld met behulp waarvan zij de vereniging doorlopend kunnen machtigen - tot wederopzegging -
    tot het incasseren van de contributie. Administratiekosten zijn bij deze wijze van betaling niet verschuldigd. 

c. De vereniging zal twee weken voor de incasso een aankondiging doen van de hoogte van de contributie.
d. Indien de bank, om welke reden dan ook, afgeschreven gelden storneert op de rekening van het lid dat een machtiging heeft afgegeven zal de vereniging
    het lidmaatschap beëindigen.
e. Aanpassingen van Contributie en vergoedingen worden telkens op de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering vastgesteld.
    De deelnemersbijdrage voor alle andere tochten of evenementen wordt per geval door, of namens het bestuur vastgesteld.


Art. 3 Besluitvorming en functioneren van het bestuur
a. Het Bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en één of twee leden.
b. Geldige besluiten kunnen alleen genomen worden als meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is.
c. De voorzitter leidt de vergaderingen en houdt toezicht op de naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement en op de uitvoering van de besluiten.
d. De secretaris notuleert de vergaderingen en onderhoudt de contacten met de leden.
e. De penningmeester beheert de gelden, houdt de inkomsten en uitgaven bij en brengt jaarlijks een financieel verslag uit.

Art. 4 Rooster van aftreden
a. Leden van het bestuur treden tweejaarlijks af en kunnen dan eventueel herkozen worden.
b. De bestuursfuncties kunnen jaarlijks na de Algemene Ledenvergadering worden herverdeeld.

Art. 5 Algemene ledenvergadering
a. Deze vindt éénmaal per jaar plaats.
b. De leden krijgen minimaal 10 dagen vooraf een uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering. Er wordt een presentielijst bijgehouden.

Art. 6. Introductie
a. Elk lid is gerechtigd introducés mee te nemen op de woensdag en zondagmorgen.
    De introducés mogen maximaal drie keer meewandelen, waarna zij geacht worden om lid te worden.
b. Introducés zijn niet toegestaan op niet-reguliere wandelingen.
c. Het bestuur kan een introducé deelname weigeren wegens hinderlijk gedrag.

Art. 7 Wandelcommissie
   Het bestuur stelt uit de leden enkele Wandelcommissies samen, die ideeën aanleveren en de organisatie van reizen of evenementen op zich nemen.

Art. 8. Jaarprogramma
a. Elk jaar laat het bestuur een wandelprogramma opstellen. Hierbij wordt gezorgd voor voldoende afwisseling in de routes.

Art. 9. Wandelreizen
a. Het bestuur kan namens de vereniging wandelreizen organiseren. Deze taak delegeert het bestuur zo mogelijk aan de wandelcommissie(s).
b. De leden worden hierover tijdig geïnformeerd.
c. De bijdrage voor meerdaagse wandelreizen in binnen- of buitenland wordt berekend en vastgesteld door de wandelcommissie(s) onder goedkeuring van het bestuur.
Bedragen van € 15,- per persoon of minder, die resteren na betaling van alle kosten krijgen de deelnemers niet geretourneerd, maar vloeien terug in de verenigingskas.

Art. 10. Website
a. De website van de vereniging, www.wsv-gg.nl valt onder toezicht van het bestuur, hetgeen inhoudt dat de beheerder van de site verantwoording aflegt aan ’t bestuur.

Art. 11. Huisdieren
Het niet toegestaan om huisdieren mee te nemen tijdens de wandelingen.

Art. 12. Wandelprotocol
Deelname aan wandelingen en activiteiten van Groot Gestel gebeurt op eigen risico!
Er is geen verzekering hiervoor afgesloten en Groot Gestel is niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de wandelingen en activiteiten.

Art. 13. Privacy statement
Wandelsportvereniging Groot Gestel hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Lees daarom het Privacybeleid, dat te vinden is op de website.

Art. 14. Algemeen
a. Waar in de statuten of het reglement sprake is van de mannelijke vorm (hij, deelnemer etc.), is tevens de vrouwelijke vorm bedoeld.
b. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering bij meerderheid van stemmen.
c. In gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist het bestuur.
   De Algemene Ledenvergadering kan deze beslissing alsnog vernietigen of wijzigen bij meerderheid van stemmen.


                  -x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x- Versie oktober 2021

 


corona virus

We mogen weer wandelen
Zie wandelprorocol na 14 januari 2022

Sponsors